Važni propisi RH vezani uz osobe s mentalnim oštećenjima: 

Zakon o socijalnoj skrbi

- Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

- Zakon o zaštiti prava pacijenata 

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti

- Obiteljski zakon 

 

 

ZAKLJUČCI OKRUGLOG STOLA:
• Okrugli stol dobar je način za udruge da razmijeniti iskustva i viđenja oko toga što same mogu raditi a što bi mogle raditi zajedno sa drugim udrugama.
• Osobe sa duševnom bolesti kao i članovi njihovih obitelji marginalizirane i stigmatizirane. U zajednici nema programa za ljude koji imaju psihotični poremećaj, bili oni psihoze ili pak ovisnici o drogama u komorbiditetu sa psihotičnim poremećajem.
• Potrebno je obratiti pažnju zajednice na rješavanje problema smještaja za ljude koji imaju duševnu bolest, a od velike je važnosti da osobe koje imaju osobno iskustvo budu angažirane u vezi problema.
• Različiti su pristupi djelovanja udruga te programi specifični za strukturu korisnika koje obuhvaćaju. Udruge se razlikuju po vremenu djelovanja kao i specifičnošću trenutačnih problema (prostor za rad, financije, organizacija rada, iscrpljenje nakon dugogodišnjeg volonterskog rada u udruzi) od kojih ih neki onemogućuju za kvalitetan rad.

 

• Od posebne je važnosti osiguranje adekvatnih i stabilnih fondova koji će omogućiti ravnopravnost mentalnog zdravlja s drugim sektorima te redovan rad udruga.
• Suradnja udruga sa stručnjacima različitih profila korisna je i potrebna u radu udruge.
• Udruge za zaštitu mentalnog zdravlja u Hrvatskoj važni su sudionici Nacionalne strategije mentalnog zdravlja koja ide prema psihijatriji u zajednici odnosno razvoju vaninstitucionalne brige o mentalnom zdravlju. Udruge imaju svoje mjesto u ostvarivanje partnerstva za mentalno zdravlje koje uključuje suradnju profesionalaca u mentalnom zdravlju sa korisnicima usluga, pacijentima i članovima obitelji, promociju mentalnog zdravlja i ostvarivanje partnerstva za mentalno zdravlje, te na taj način podržavaju i provode Europski plan akcije za mentalno zdravlje koji se temelji na deklaraciji o mentalnom zdravlju za Europu koju su potpisali ministri zdravstva članica Europske zajednice i europske regije Svjetske zdravstvene organizacije.
• U Hrvatskoj nije za sada riješena skrb o duševnim bolesnicima odnosno zakon o starateljstvu nije dovoljno jasan kao i zakon o doplatku na djecu koji se primjenjuje na obiteljski zakon a potrebno je uključiti se i u plan stvaranja direktne zaštite prava osoba s duševnim smetnjama odnosno uvođenje odvjetničkih usluga zastupanja, zakon o besplatnom pružanju pravne pomoći.
• Ujedinjene u koordinaciju udruge imaju priliku utjecati na donošenje nacionalne strategije mentalnog zdravlja u skladu s europskim smjernicama, što u praksi znači donošenje legislative koja omogućava isključivanje diskriminacije duševnih bolesnika i članova njihovih obitelji, uključivanje navedenih u aktivnosti povezane s mentalnim zdravljem.
• Potrebno je stvoriti mrežu udruga za zaštitu mentalnog zdravlja Hrvatske kako bi na nacionalnoj i međunarodnoj razini mogli lobirati za prava duševnih bolesnika i njihovih obitelji, međusobno se podržavati, osnaživati i pomagati.
• Pristup udruga prema borbi protiv stigme duševne bolesti smije, može i treba biti radikalniji, aktivniji i prodorniji. Legitimno je organizirati prosvjed i podnositi tužbe ukoliko su ugrožena prava bolesnika.
• Od velike je važnosti analiza i postupanje sa medijima.
• Broj udruga koje se bave zaštitom Mentalnog zdravlja u Hrvatskoj je vrlo mali. Oproban model mreže udruga u Hrvatskoj je mreža udruga klubova liječenih alkoholičara pod krovnom udrugom Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara.
• Visokovrijedne su aktivnosti udruga i volonterski rad u manifestacijama poput maskenbala, športskih aktivnosti, trijeznog tramvaja, javnih tribina, izdavanju knjiga poezije i održavanju večeri poezije, izložbi likovnih i umjetničkih radova, knjiga psihoedukacije, brošura i priručnika u borbi protiv predrasuda prema duševnim bolesnicima.
Mr. sc. dr. Ema N. Gruber

 

Suradnici i donatori

 

 

0.224-OpenElementFieldElemFormatjpg 

Izvjescepravobraniteljica1_1_ 

logo_mspm_1 

zdravlje2 

kerempuh